Miha Colner

Miha Colner_jury
Miha Colner (1978, Slovenia) is art historian who works in different fields of contemporary art as an independent curator, writer and editor. Specialised in photography, video and various forms of media art he is engaged in number of local and international projects focusing on research, analysis and curatorial presentation of significant currents in recent art making. Since 2006 he has worked as a curator and programme coordinator at Ljubljana based Photon – Centre for Contemporary Photography.

logovalkoisella_Fotor

Between Individual and Collective

Backlight 2014 is dedicated to the idea of social and political engagement of groups, societies and communities and as such, it prompted me to think about the real impact and importance of these. I have always believed that wherever an individual fails, a collective can achieve.  Empirically that is a fact. But we humans are fairly irrational beings. In his book The Darwin Economy. Liberty, Competition, and the Common Good Robert H. Frank points out that “the interests of individuals (animals) were often profoundly in conflict with the broader interests of their own collective (species)”.
The world we live in nowadays has changed dramatically when it comes to common values and ideas of a righteous society. During the years of relative prosperity following World War II, governments (at least in Europe) were entrusted (certainly more so than now) to be the advocates of all citizens by balancing the needs and desires of the different groups within that society. Since then, the role of government has changed and become associated with an entirely different set of roles such as inciting national sentiment and poor management of the economy. In recent times people who once lived in relative peace and prosperity are increasingly feeling threatened and disappointed. With the downfall of the once stable economy, the emergence of brutal stratification of society and privatization of profit and nationalization of debt – a move away from the public sector model towards the private sector model – the population has started to express its discontents.  It seems that our (from my perspective Euro-centric) universe is at breaking point between ideas of ultimate individualism where everybody is responsible only for herself or himself and the promise of collective action that was widely promoted for the past thirty years as inefficient and troubling. The question of what comprises a functioning community has become topical now more than ever.
From the beginning of 20th century the role of photography has been largely related to social and political issues. From the extensive project of FSA (Farm Security Administration) to the idealism of the Magnum group and later developments in documentary and art photography, photographers would very often step on the side of the victims reporting on injustice and abuse of power. Similarly, the majority of the photographers who applied to the Backlight festival portray the world around them in such as way as to either show positive initiatives or to draw attention to the negative aspects and collateral damage of certain social, political and economic developments. They focus on phenomena of parallel worlds, alternative communities and religious or ideological groups, revealing absurdities or giving voice to marginal societies or simply commenting on the world as it is today. Nevertheless, they avoid drawing simple conclusions but rather remain ambivalent in their narratives. Their photographs often require in-depth deliberation, knowledge of certain contexts and above all active involvement on the part of the viewer. Amidst the easy comforts of the modern world they encourage cerebral activity and uneasy readings, thus enabling the viewer to understand the world better.

Miha Colner

Miha Colner_juryMiha Colner (1978, Slovenia) on taidehistorioitsija, joka työskentelee laaja-alaisesti nykytaiteen kentällä, niin kuraattorina, kirjoittajana kuin toimittajakin. Colner on mukana lukuisissa hankkeissa kotimaassaan sekä kansainvälisesti, hänen fokuksensa on  tutkimuksellisuudessa ja kuratoinnin merkityksellisyydessä taiteen esittämisessä. Vuodesta 2006 lähtien hän on työskennellyt kuraattorina ja koordinaattorina Ljubljanassa toimivassa Photon-Galleryssa (Centre for Contemporary Photography). Hän on erikoistunut valokuvaukseen, videoon ja mediataiteeseen.

logovalkoisella_Fotor

Backlight 2014 -festivaalin aihe – miten ryhmät, yhteiskunnat ja yhteisöt ratkaisevat sosiaalisia ja poliittisia kysymyksiä – sai minut pohtimaan osallistuvan toiminnan merkitystä. Käsitykseni mukaan yhteisön tulisi tukea yksilöä, joka ei omin voimin pärjää. Kokemus kyllä vahvistaa tämän, mutta tosiasia on, että ihmiset ovat varsin irrationaalisia olentoja. Kirjassaan The Darwin Economy. Liberty, Competition, and the Common Good Robert H. Frank kirjoittaa, että ”yksilön (eläimen) intressit ovat usein huomattavassa ristiriidassa oman yhteisön (lajin) etuun nähden”.

Aikamme on mullistanut tavat, joilla määrittelemme yhteisiä arvoja ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan tekijöitä. Toisen maailmansodan jälkeisellä vaurastumisen ajanjaksolla (ainakin eurooppalaisten) valtioiden katsottiin olevan (paljon enemmän kuin nyt) kaikkien kansalaisten asialla tasapainottaen hallinnollisin keinoin näiden tarpeita ja haluja. Nykyään valtion roolit ovat muutoksessa, ja uusista rooleista on seurannut lisääntyvää kansallismielistä kiihkoilua ja kehnoa taloudenpitoa. Monet ennen taloudellisesti turvattua ja rauhallista elämää viettäneet ihmiset kokevat nyt olevansa pettyneitä ja uhattuja. Vakaan talouden ajat ovat ohi, ja kansalaiset ovat alkaneet ilmaista tyytymättömyyttään nähdessään, kuinka luokkayhteiskunta ajaa ihmisiä armotta erilleen ja julkisia varoja vuotaa yksityissektorille. Vaikuttaa siltä, että universumimme (minun näkökulmastani siis Eurooppa) on tienhaarassa, jossa toiseen suuntaan haarautuu äärimmäisyyksiin viety individualismi eli jokainen vastatkoon itsestään – ja toiseen toivo asioiden ajamisesta kollektiivisen toiminnan keinoin. Tällainen aktivismi on tosin kolmen viime vuosikymmenen aikana leimattu tehottomaksi ja vain hankaluuksia aiheuttavaksi toiminnaksi. Kysymykset toimivasta yhteisöstä ovat nyt todellakin ajankohtaisempia kuin koskaan ennen.

Aina 1900-luvun alusta lähtien valokuvaa on käytetty sosiaalisen ja poliittisen toiminnan välineenä. Kuten FSA:n (Farm Security Administration) laaja dokumentointiprojekti tai Magnum-kuvaajien idealismi osoittavat, ovat valokuvaajat usein asettuneet kärsivien puolelle ja levittäneet tietoa epäoikeudenmukaisista oloista tai vallan väärinkäytöstä. Myös Backlight-festivaalille hakeneiden kuvaajien töille on tyypillistä, että niissä näytetään joko aktiivisten ihmisten myönteisiä saavutuksia tai erilaisten sosiaalisten, poliittisten ja taloudellisten kehityskulkujen mukanaan tuomia karuja lieveilmiöitä. Kuvaajat nostavat nähtävillemme rinnakkaisia maailmoja, vaihtoehtoisia yhteisöjä ja uskonnollisia tai aatteellisia ryhmiä, he näyttävät absurdeja yksityiskohtia, antavat äänen huono-osaisille tai marginaaliin jääneille yhteisöille, ja yksinkertaisesti kommentoivat nykypäivän maailmaa. Kuville on tyypillistä ambivalentti kerronta, joka ei anna katsojalle valmiita vastauksia. Valokuvat vaativat yleisöltä syvällistä ajatuksellista panosta, asiayhteyksien tunnistamista ja aktiivista otetta. Nykyään monet asiat tarjoillaan meille valmiina, mutta tällaiset teokset virittävät ajattelemaan ja auttavat meitä ymmärtämään maailmaa paremmin.